Leergeld West-Friesland

Door de samenwerking tussen Leergeld West-Friesland en Stichting Mycroft, is het voor u als ouder/opvoeder mogelijk een aanvraag in te dienen om een Computer, Laptop of Tablet voor uw kind te krijgen.

Leergeld wil hiermee op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen. Die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Want nu meedoen is straks meetellen”.

Hoe werkt het;

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.

Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.

Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”.

Stap 4: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.

Wilt u uw kind aanmelden bij Leergeld West-Friesland? klikt u dan op de onderstaande link:

Leergeld West-Friesland / Aanvraag voor uw kind